www.fastcash.cz

Prohlášení o používání webových stránek www.fastcash.cz

Čl. 1
Webová stránka – internetová prezentace Fast Cash a.s.
Internetová prezentace na stránkách http://www.fastcash.cz (dále jen „Webová stránka“) je vlastnictvím a provozuje ji společnost Fast Cash a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Školská 694/32, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ: 24177032, DIČ: CZ24177032, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17628; zastupované předsedou představenstva p. Vladimírem Vrábelem (dále také jako „FC“). Vstupem a užíváním této webové stránky vyjadřujete svobodně svou vůli a dáváte svůj souhlas s vázaností Podmínkami, které jsou obsahem tohoto dokumentu (dále také „Podmínky”). Nabídka a poskytnutí jakéhokoliv finančního produktu nebo služby FC Uživateli jsou povinně podmíněny uzavřením patřičné Smlouvy (zejména Smlouva o půjčce, Smlouva o spotřebitelském úvěru aj.), která jedině obsahuje informace a podmínky, za kterých jsou konkrétní služba či finanční produkt poskytovány. Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví náležející k Webové stránce a celému obsahu Webové stránky náleží společnosti Fast Cash a.s. Bez výslovného předchozího souhlasu FC učiněného písemně není možno zpřístupňovat obsah Webové stránky ve formě kopií (obrazových, textových, fotografických, videa) nebo jiného způsobu zpřístupnění. Kopírování, tisk a ukládání informací je umožněno Uživateli výhradně pro osobní potřebu coby zájemce o služby FC nebo již registrovaného klienta FC.

Čl. 2
Neexistence nabídky
Žádná z informací, které obsahuje tato Webová stránka, nepředstavuje návrh nebo doporučení k prodeji nebo nákupu finančního produktu/služby a neobsahuje ani jakoukoliv jinou radu nebo doporučení ve vztahu k takovému finančnímu produkt/službě. Žádná z informací, které obsahuje tato Webová stránka nezobrazuje a nevyjadřuje nabídku reklamou ani předsmluvní informace jinak povinné dle zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Všechny informace a příkladová početní vyjádření jsou pouze orientačními výpočty a informacemi, konkrétní parametry spotřebitelského úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru či půjčce konkrétního spotřebitelského úvěru nebo půjčky, o němž žadatel o úvěr bude vyrozuměn ve svém bezpečnostně chráněném uživatelském účtu „Fast Konto“ při podání žádosti o konkrétní půjčku nebo spotřebitelský úvěr.

Čl. 3
FC a obecná odpovědnost v souvislosti s Webovou stránkou FC ani žádný z jejich pracovníků a zástupců nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout přístupem na Webovou stránku nebo jejím používáním Uživatelem, ať už jde o možné škody přímé či nepřímé nebo případná poškození elektronických systémů, softwaru či hardwaru počítačovým provozem Uživatele nebo třetích stran. Pro provoz Webové stránky byla ze strany společnosti Fast Cash a.s. učiněna veškerá snaha o zajištění správnosti, pravdivosti, srozumitelnosti a aktuálnosti informací na Webové stránce uvedených, FC nicméně nemůže garantovat jejich aktuální správnost v reálném čase užívání Uživatelem, neboť jsou zde vždy možná rizika případných neúmyslných i úmyslných pokusů o neoprávněné zásahy do Webové stránky ze strany třetích osob. Okamžikem vstupu na Webovou stránku nese dále sám Uživatel veškeré riziko za prohlížení a používání Webové stránky v duchu tohoto odstavce. FC negarantuje neomezenou přístupnost Webové stránky, přístupnost bez přerušení nebo selhání a chyb způsobené třetími stranami a internetovou sítí; vlastní Webová stránka používá na internetové síti prostor, který je zajišťován certifikovanou autoritou, tedy třetí stranou. Internetová síť jako taková (World Wide Web, jinak také zkratka „www“) může přinášet různá rizika pro cílové Uživatele nejen této Webové stránky, proto je nutno, aby Uživatel sám chránil své zařízení obezřetným a odpovědným používáním internetové sítě, jakož i zabezpečil, aby i případný jiný Uživatel jeho zařízení se choval se stejnou obezřetností, zejména v oblasti zajištění ochrany počítače proti virům a jiným škodlivým kódům a programům, FC neodpovídá za software třetích stran, který je ze strany Uživatele použit ke vstupu nebo prohlížení a užívání Webové stránky.

Čl. 4
Uživatel Webové stránky: práva a povinnosti, odpovědnost
Uživatelem je fyzická osoba, která vstupuje nebo užívá Webovou stránku. Nabídky výrobků, služeb FC a jiných možných nabídek v budoucnosti zveřejňované na této Webové stránce jsou určeny zásadně pro fyzické osoby starší 18 let, s trvalým bydlištěm na území ČR. Jiným zájemcům, nesplňujícím tuto podmínku, není Webová stránka znepřístupňována či jinak bráněno vstupu a prohlížení zveřejněných informací. Uživatel je vždy plně odpovědný za své technické zařízení (PC-počítač, tablet, mobilní telefon, modem apod.) a jeho softwarové vybavení, které využívá ke vstupu a používání Webové stránky, stejně tak odpovídá i za použití takovéhoto zařízení při vstupu a používání Webové stránky třetí osobou. Z tohoto důvodu apelujeme s ohledem na možnost zneužití údajů charakteru osobního (IP adresa počítače Uživatele apod.) na Uživatele, aby nepřenechávali svá technická zařízení třetím osobám bez dozoru, zvláště pokud jde o užívání Webové stránky. Instalací škodlivých programů (tzv. počítačové viry, malware, spyware, trojské koně apod.) či jejich přenášením na Webovou stránku nebo i pokusem o ně, postupy a pokusy o způsobení znepřístupnění Webové stránky se případná takováto osoba dopouští činu zakázaného, s trestněprávními důsledky, s případnými občanskoprávními nároky FC coby poškozenou stranou a dalšími souvisejícími kroky nutnými pro ochranu majetku společnosti Fast Cash a.s.

V Praze dne 1. 8. 2013
Fast Cash a.s.

Fast Cash a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Školská 694/32, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ: 24177032, DIČ: CZ24177032, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17628; zastupované předsedou představenstva p. Vladimírem Vrábelem