Regulamin

společnosti Fast Cash a.s. (dále také jen „Podmínky“)
pro poskytování finančních produktů Zápůjčka a Spotřebitelský úvěr

Fast Cash a.s.
Tento dokument stanovuje na základě platných právních předpisů smluvní pravidla určená spotřebitelům, obecně chápána pod pojmem Obchodní podmínky společnosti Fast Cash a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Školská 694/32, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ: 24177032, DIČ: CZ24177032, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17628; zastupované předsedou představenstva p. Vladimírem Vrábelem (dále také jako „FC“ nebo Zapůjčitel).

Podmínky
Podmínky popisují některá smluvní pravidla a ustanovení platných právních předpisů a doplňují ustanovení podmínek Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, za nichž společnost FC nabízí svým zájemcům a klientům finanční služby spočívající v poskytování dílčích jednotlivých zápůjček nebo spotřebitelských úvěrů. Tyto Podmínky, vždy v aktuální platné verzi, jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru a společně tvoří nedílnou součást každé jednotlivé žádosti o zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr.

Zveřejňování a platnost Podmínek
Tyto Podmínky jsou uveřejněny a jejich případná aktualizace, spolu s dříve vydanými verzemi Podmínek na Webové stránce http://www.fastcash.cz/obchodni-podminky.html. Vždy je rozhodující aktuální znění Podmínek zveřejněných na této Webové stránce. Při každé změně Podmínek bude FC zasílat všem klientům změněné Podmínky elektronickou formou na klientem zadanou emailovou adresu. Podáním žádosti o zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr žadatel souhlasí s platnou aktuální verzí Obchodních podmínek ke dni podání této žádosti.

Webová stránka FC
Webová stránka, na níž je umístěna internetová prezentace FC (http://www.fastcash.cz/) obsahuje Rámcovou smlouvu o spotřebitelském úvěru a tyto Obchodní podmínky, za kterých FC může poskytnout zájemci/žadateli peněžní prostředky jako zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr.

Žádost o Zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr
Před vlastním vyhotovením Žádosti o zápůjčku je povinen zájemce vyplnit elektronický Registrační formulář (Registrace), který je nedílnou součástí každé jednotlivé žádosti o zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr, tento Registrační formulář je umístěn na Webové stránce FC. Zájemce je povinen vyplnit pravdivé, správné, aktuální a úplné informace požadované FC pro převzetí platné Žádosti o zápůjčku. Před zasláním Žádosti o zápůjčku je zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Žádosti o zápůjčku zájemce vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Žádosti o zápůjčku.
Registrační formulář jako nedílnou součást Žádosti o zápůjčku odešle zájemce-žadatel kliknutím na tlačítko „odeslat“. Takovýmto odesláním povinných informací žadatele o úvěr nebo o zápůjčku tento čestně prohlašuje, že veškeré informace (údaje), v Registračním formuláři uvedené, jsou pravdivé a úplné. Zájemce je srozuměn s tím, že v případě uvedení (sdělení) nesprávných, neúplných, zavádějících, mylných či nepravdivých údajů může případně takovéto jeho jednání naplnit skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu ve smyslu ust. §211 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
Tímto Čestným prohlášením žadatele jsou údaje uvedené v Registračním formuláři jako nedílné součásti žádosti o konkrétní zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr ze strany FC považovány za pravdivé, správné a úplné. Odesláním Registračního formuláře žadatel-zájemce o zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr stvrzuje, že se seznámil s obsahem aktuálních platných Podmínek a Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru. Na poskytnutí zápůjčky nebo spotřebitelského úvěru není ze strany spotřebitele právní nárok.
Dokončení Žádosti o zápůjčku volbou konkrétní výše zápůjčky a data splatnosti realizuje již registrovaný zájemce ze svého osobního uživatelského účtu zvaného Fast Konto, který je zájemci vytvořen a poskytnut ihned po podání povinných údajů v Registraci. Detailní a závazný Postup pro získání zápůjčky je popsán na Webové stránce FC, v sekci „Chci zápůjčku“ a v Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Zápůjčka
Zápůjčkou se pro účely těchto Podmínek rozumí finanční plnění ve formě peněz přenechaných zapůjčitelem (FC) vydlužiteli za sjednaný poplatek za přenechání zápůjčky a zároveň je zápůjčka tj. částka plnění jednotlivě i ve svém součtu za předchozích 12 měsíců menší hodnoty než 5.000 Kč (pět tisíc korun českých). Právní vztahy z takto platně uzavřené dílčí spotřebitelské Smlouvy o zápůjčce se řídí ustanoveními § 2390 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a to především ustanoveními §1820 a souvisejících a ust. § 1841 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tj. ustanoveními upravujícími uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, jakož i ustanoveními o finančních službách.

Spotřebitelský úvěr
Spotřebitelským úvěrem se pro účely těchto Podmínek rozumí zákonná definice spotřebitelského úvěru dle §2 zák. č. 145/ 2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění. (dále také „ZOSÚ“)

Odstoupení od Smlouvy o zápůjčce/ dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru („Smlouva o zápůjčce“) (dle ust. §1846 a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění)
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud mu však byly ze strany FC (Zapůjčitele) sděleny údaje dle ust. § 1843 a ust. § 1845 obč. zák. až po uzavření smlouvy, pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny. Byl-li spotřebiteli (Vydlužiteli) poskytnut ze strany FC (Zapůjčitelem) klamavý údah, má spotřebitel (Vydlužitel) právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti Fast Cash a.s.; písemně vyhotovené odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, pokud bylo v poslední den lhůty podáno k přepravě poštovní službou.

Odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dle §11 zák. č. 145/ 2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění)
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takovéto smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1 ZOSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy FC spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze takto odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno FC v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

Došlo-li k platnému odstoupení od smlouvy dle ZOSÚ , je spotřebitel povinen FC bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit zapůjčiteli úrok ve výši, na kterou by zapůjčiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení spotřebitele od této smlouvy nemá FC právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených zapůjčitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

Finanční arbitr a Česká obchodní inspekce
Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru obrátit na finančního arbitra ve  smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Na finančního arbitra se může tedy Vydlužitel, coby smluvní strana Smlouvy o spotřebitelském úvěru obrátit v případě sporu z takovéto smlouvy. Vydlužitel se může za účelem mimosoudního řešení sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru obrátit také na Českou obchodní inspekci, ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky Fast Cash a.s. platné od 1.8.2014

Fast Cash a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Školská 694/32, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ: 24177032, DIČ: CZ24177032, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17628; zastupované předsedou představenstva p. Vladimírem Vrábelem